Algemene voorwaarden

1. Identiteit, Algemeen, toepasselijkheid

 1. L’enfance is een eenmanszaak, gevestigd te Gentbrugge 9050, Rode-Kruisstraat 11, ON 0722 601 203, BTW nummer BE 0722 601 203.
 2. L’enfance is te bereiken via het contactformulier. Meer informatie over L’enfance en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.lenfance.be
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen L’enfance en de afnemer die kleding afneemt. de afnemer wordt geacht door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij L’enfance voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van afnemer.
 5. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 6. L’enfance heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De afnemer dient om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 7. L’enfance is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van de kleding

 1. Om kleding (producten) te kunnen bestellen op L’enfance dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met L’enfance via het contactformulier.
 3. De door L’enfance aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
 4. In geval van foutieve toezending of geconstateerde gebreken dient de afnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen per e-mail aan L’enfance te melden. L’enfance zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
 5. Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, moet u L’enfance (via het contactformulier of per post: L’enfance, Rode-Kruisstraat 11, 9050 Gentbrugge) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien de klantenservice van L’enfance dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
  U heeft eveneens het recht om de door u op de website www.lenfance.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 5 dagen) een verzoek in te dienen bij L’enfance. Indien de Klantenservice van L’enfance dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
  Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.
  Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.
  Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.
  Als u producten retourneert:
  – die u niet mag terugsturen,
  – die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
  – die niet goed zijn verpakt,
  – waarvan producten ontbreken,
  – waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
  – waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,
  behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).
  Bij aankoop van kleding via de webshop van L’enfance, heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. De afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien de afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan L’enfance retourneren, conform de door L’enfance verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal L’enfance zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 6. Indien gewenst is er ook mogelijkheid tot shoppen op afspraak. Hiervoor dient de afnemer contact op te nemen met L’enfance en wordt er in onderling overleg een afspraak vastgelegd.

3. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan L’enfance via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen, dienen L’enfance op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang L’enfance geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer geacht woonachtig te zijn op het laatste bij L’enfance bekende (e-mail) adres.
 2. L’enfance zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door L’enfance aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval L’enfance het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
 3. De afnemer is verplicht de door L’enfance geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is L’enfance gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
 4. De bestelling wordt verzonden via een door L’enfance aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten).
 5. Nationale zendingen: Indien de afnemer een bestelling plaatst vanaf €50, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.
 6. Internationale zendingen: er zullen verzendkosten in rekening gebracht worden. Gratis verzending is niet van toepassing.
 7. Indien gewenst kan de bestelling ook afgehaald worden. In dat geval zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

4. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

 1. L’enfance zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die L’enfance zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal L’enfance haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

5. Prijs, betaling en incassokosten

 1. De prijzen die door L’enfance aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
 2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 3.4.).
 3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt L’enfance deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer.
 4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op volgende manieren:
  • Directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;
  • Per overschrijving
 5. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.lenfance.be. Als afnemer dient u de gegevens van uw betaalkaart te verstrekken wanneer u een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. L’enfance levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

 1. L’enfance is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van L’enfance. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. L’enfance is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. L’enfance is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. L’enfance draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

7. Persoonsgegevens

 1. Alle persoonsgegevens die L’enfance verkrijgt via www.lenfance.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. L’enfance engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De afnemer kan ten allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een brief en/of e-mail te richten aan L’enfance. De door de afnemer verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant van L’enfance.
  De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf dat de kleding aflevert).

8. Overmacht

 1. L’enfance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van L’enfance gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: staking, blokkade, ziekte van de zaakvoerder, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van L’enfance, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. L’enfance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat L’enfance haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. L’enfance kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

9. Splitsbaarheid

 1. Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

10. Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content berusten uitsluitend bij L’enfance, tenzij anders is aangegeven.

11. Contactgegevens

 1. Voor verdere vragen over het kopen van 2de-handsmerkkleding via L’enfance kunt u via het contactformulier contact opnemen met ons.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met L’enfance is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.